نام کاربری
رمز عبور
نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی می باشد
- نظرسنجی در خصوص وضعیت اینترنت خوابگاهها می باشد. لطفا بلوک و اتاق خود را نیز مشخص نمایید .
- سیاست­های پهنای باند اینترنت دانشگاه برای گروه­های مختلف کاربری در سایت http://its.iust.ac.ir/service/internet ارائه گردیده است .
- راهنمای داشبورد کاربردر سایت http://its.iust.ac.ir/guidance/dashboard توضیح داده شده است .
طراحی و اجرا توسط آرین یوسف زاده - وحید ایزدبخش